Endoskopiskolen

for gastrointestinal endoskopi

Kommende kurs

«Vår målsetning er å sikre god endoskopiopplæring, godt teamarbeid og høy kvalitet på endoskopitilbudet i det nasjonale screeningprogrammet.»

Koloskopiinstruktør kurs (KIK)

september 2024
Ingen planlagte kurs pt

Polyppkurs for Endoskopiteamet
(TET Polyppkurs)

september 2024

Polyppkurs for endoskopiteamet (TET polyppkurs) 12. – 13. september 2024 Ingen ledige plasser

Teamkurs for leger og sykepleiere med erfaring i polyppektomi. Endoskopivirksomhet er teamarbeid, spesielt mellom lege og sykepleier. Det er ønskelig at minst en sykepleier og en lege fra hvert senter som skal jobbe med tarmscreening har gjennomgått kurset. Sykepleier og lege ved samme gastrolab bør delta samtidig, men dersom alle legene har vært gjennom kurset […]
12 - 13 sep
08:45 - 15:30
Ullevål sykehus - bygg 31
Kirkeveien 166, 0450 Oslo. Bygg 31, inngang 31A, 1. og 2. etasje
oktober 2024

Polyppkurs for endoskopiteamet (TET polyppkurs) 31. oktober – 1. november 2024

Teamkurs for leger og sykepleiere med erfaring i polyppektomi. Endoskopivirksomhet er teamarbeid, spesielt mellom lege og sykepleier. Det er ønskelig at minst en sykepleier og en lege fra hvert senter som skal jobbe med tarmscreening har gjennomgått kurset. Sykepleier og lege ved samme gastrolab bør delta samtidig, men dersom alle legene har vært gjennom kurset […]
31 okt - 01 nov
08:45 - 15:30
Ullevål sykehus - bygg 31
Kirkeveien 166, 0450 Oslo. Bygg 31, inngang 31A, 1. og 2. etasje
Ingen planlagte kurs pt

Våre kursinstruktører

Kursene i regi av Endoskopiskolen

Endoskopiskolen startet sine første kurs i 2014 og har siden holdt kurs for ledere ved endoskopienheter og for koloskopiinstruktører.
Kursporteføljen er under stadig utvikling og revisjon. Informasjon om tilgjengelige kurs og påmeldingsskjema legges ut på Endoskopiskolen.no

Våre kurs
Koloskopiinstruktør kurs (KIK)
Målsetting

Kurset har som målsetting å gi instruktørkompetanse i endoskopiske prosedyrer. Deltagerne får et rammeverk for effektiv endoskopiundervisning og kunnskap om hvordan bevisst kompetanse om egen koloskopiteknikk er en forutsetning for å undervise andre. Kurset er intensivt, interaktivt og praktisk.

 

Målgruppen

Målgruppen er ansatte i sykehus som fyller følgende kriterier: 

  • Gastroenterologer og LIS C og D i spesialsering i gastroenterologi
  • Gastrokirurger
  • Leger som har koloskopier som en del av sitt daglige virke
  • Leger som driver opplæring i koloskopi eller kommer til å gjøre dette

 

Kursinnhold og praktisk gjennomføring

Kurset er bygget opp med endoskopiske prosedyrer på pasienter, modeller, interaktive forelesninger og diskusjoner. Alle deltagerne gjør to koloskopier hver i løpet av kurset. Koloskopiene under kurset overføres med lyd og bilde til et møterom der resten av kursdeltagerne og instruktørene kan observere koloskopiene og gir mulighet for interaktiv diskusjon. Det er lagt stor vekt på sikre en trygg atmosfære.

Kurset avholdes på gastrolab på Rikshospitalet eller Bærum sykehus, og på SimOslo. Det undervises i skopiteknikk, simulering av vanskelige undervisningssituasjoner og effektiv undervisningsmetode:

  • Dag 1: Gastrolab med ferdighetstrening der alle deltagerne gjør en koloskopi hver og får tilbakemeldinger av en instruktør.
  • Dag 2: SimOslo med undervisning i pedagogikk og praktiske øvelser relatert til koloskopiundervisning av kollegaer.
  • Dag 3: Gastrolab med ferdighetstrening i koloskopi-teknikk og i å være instruktør for kollegaer. 

 

Godkjenning – tellende timer

Kurset er godkjent DNLF for spesialitetene fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi under kategorien valgfrie kurs med totalt 24 timer.

 

Påmelding

Påmeldingen er bindende. Ettersom kurset er svært ressurskrevende å holde er det viktig at vi får rask tilbakemelding hvis det viser seg at du må melde forfall. Det er plass til 5 kursdeltagere og 1 observatørplass.

 

Polyppkurs for endoskopiteamet (TET polyppkurs)
Målsetting og kursinnhold

Dette teamkurset har som målsetting å gi kunnskap om polyppers morfologi og malignitetspotensiale. Kvalitet i tarmscreening er avhengig av at skopører og sykepleiere gjenkjenner patologi, kjenner til metoder for å fjerne disse komplett og trygt. De som deltar på kurset vil få med seg verktøy som de kan bruke til kvalitetssikring av driften i egen enhet og tips for opplæring av kollegaer. Kursdeltagerne vil få trene i team på gjenkjennbare endoskopi-relaterte pasientsituasjoner.

Siden starten i 2014 har kursinnholdet blitt revidert flere ganger. Frem til høsten 2020 omhandlet det kvalitetsarbeid og teamtrening i endoskopienheter. Fra høsten 2020 handler det om polypper, polyppektomiteknikk og teamtrening.

 

Målgruppen

Kurset er rettet mot fagansvarlige leger og sykepleiere som jobber klinisk. Vi ønsker å nå de som har eller vil få en sentral rolle i opplæring og kvalitetssikring av en endoskopienhet/screeningsenter. Endoskopivirksomhet er teamarbeid, spesielt mellom lege og sykepleier. Kvaliteten på det man leverer avhenger av alle i teamet. Derfor retter vi oss inn mot både leger og sykepleiere.

Det er ønskelig at minst en sykepleier og en lege fra hvert senter som skal delta i screeningprogrammet har gjennomgått kurset. Kursutbyttet vil bli størst hvis sykepleier og lege ved samme gastrolab tar kurset samtidig.

 

Organisering

Kurset er utviklet av Endoskopiskolen i samarbeid med Simuleringssenteret ved Oslo universitetssykehus (SimOslo). Det er inspirert av tilsvarende kurs i England og erfaringer fra tarmscreeningsenterene ved Moss og Bærum sykehus.
Kursarrangør er Endoskopiskolen i samarbeid med SimOslo, OUS. Foredragsholdere og instruktører er gastroenterologer og gastrosykepleiere tilknyttet Endoskopiskolen.

 

Godkjenning – tellende timer

Kurset er godkjent DNLF for spesialitetene fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 16 timer. Kurset er godkjent NSF som meritterende med totalt 16 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

 

Påmelding

Påmeldingen gjøres via nettsiden og er bindende. Ettersom kurset er svært ressurskrevende å holde er det viktig at vi får rask tilbakemelding hvis det viser seg at du må melde forfall. Det er plass til 18 kursdeltagere og 1 observatørplass.

Kurs i koloskopiteknikk (Upskill)

Disse kursene er under utvikling. Målgruppen er erfarne koloskopører som ønsker ferdighetstrening. Ta kontakt Endoskopiskolen for mer informasjon.

Basalkurs i endoskopi
Disse arrangeres i regi av Legeforeningen.

Se informasjon om kurset her: https://nettkurs.legeforeningen.no/enrol/index.php?id=129

Koloskopiinstruktør kurs (KIK) og Polyppkurs for Endoskopiteamet (TET Polyppkurs)

Nasjonalt screening-program for tarmkreft

Det er planlagt at Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft skal starte opp i 2022. Effekten av screeningprogrammet vil i stor grad avhenge av kvaliteten på endoskopivirksomheten ved screeningsentrene. Endoskopiskolen i Helse Sør-Øst har derfor utviklet flere kurs med målsetning om å sikre god endoskopiopplæring, godt teamarbeid og høy kvalitet på endoskopitilbudet i det nasjonale screeningprogrammet.

Kontakt oss

11 + 12 =

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål ved å benytte deg av kontaktskjemaet, e-post eller telefon.

E-post

endoskopiskolen@kreftregisteret.no

Telefon

22 92 89 10