Om Endoskopiskolen

Målsetting og verktøy

Endoskopiskolen har som hovedmålsetting å sikre at opplæring i gastrointestinal endoskopi holder høy kvalitet. God opplæring er en forutsetning for å kunne tilby pasienter og deltagere i tarmscreening trygge og effektive endoskopiske undersøkelser.

Opplæring i endoskopiteknikk har tradisjonelt vært lite strukturert, og det å være en flink skopør er ikke ensbetydende med å være en flink instruktør. Ved Endoskopiskolen benytter og formidler vi anerkjente pedagogiske prinsipper for veiledning og supervisjon av erfarne og mindre erfarne leger som skal utføre gastrointestinal endoskopi. Målsettingen er både å forbedre egen teknikk og å tilegne seg pedagogiske verktøy for å instruere andre. De pedagogiske prinsippene er overført og videreutviklet fra «Train the Trainers» (TTT) kurs i endoskopi utviklet i Storbritannia. Målgruppen er leger og sykepleiere med klinisk erfaring.

Våre kurs har fire overordnede læringsmål

  • Å gi deltagerne bevisst kompetanse på hvordan de utfører endoskopi.
  • Å gi deltagerne kunnskap om hva som kjennetegner kvalitet på egne undersøkelser og
    hvordan man kan utvikle egne tekniske ferdigheter.
  • Å gi deltagerne et pedagogisk rammeverk for å drive supervisjon i egen avdeling.
  • Å gi deltagerne kjennskap til læringsfremmende kommunikasjon.

Organisering

Kreftregisteret har ansvaret for å administrere Endoskopiskolen. Kreftregisteret er en del av Folkehelseinstituttet. Endoskopiskolen ble etablert i Helse Sør-Øst i 2014 og fikk fra 2018 i oppdrag å utvikle og implementere pedagogisk kompetanse innen endoskopiopplæring for hele landet.

 

Kursene i regi av Endoskopiskolen

Endoskopiskolen startet sine første kurs i 2014 og har siden holdt kurs for ledere ved endoskopienheter og for koloskopiinstruktører.
Kursporteføljen er under stadig utvikling og revisjon. Informasjon om tilgjengelige kurs og påmeldingsskjema legges ut på endoskopiskolen.no

 

Nasjonal screening for tarmkreft

Endoskopiskolens kurs er relevante for dem som skal jobbe med screening, da effekten av screeningprogrammet i stor grad vil avhenge av kvaliteten på endoskopivirksomheten ved screeningsentrene.