Personvernerklæring

 

1 Innledning

Kreftregisteret har ansvaret for å administrere Endoskopiskolen, og  viser til Folkehelseinstituttets personvernerklæring for hvordan vi behandler personopplysninger. Endoskopiskolen behandler personopplysninger når du besøker våre nettsider, melder deg på kurs, eller på annen måte er i kontakt med oss.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og hvilke rettigheter du har.

Våre rutiner og internkontroll for behandling av personopplysninger tilfredsstiller det til enhver tid gjeldende regelverk for personvern.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte som f.eks. telefonnummer e-postadresse og IP-adresse.

 

2 Behandingsansvar

Folkehelseinstituttet er dataansvarlig for opplysninger som behandles i Kreftregisteret. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene som benyttes.

 

3 Grunnlaget for behandling av personopplysninger

Endoskopiskolen behandler personopplysninger på grunnlag av samtykke fra deg. Ditt samtykke til behandling av personopplysninger er nødvendig for at du skal kunne gjøre bruk av våre produkter og tjenester. Samtykket omfatter ikke behandling av personopplysninger utover de formål som fremgår av samtykket og denne personvernerklæringen. Personopplysninger kan ikke benyttes for andre formål enn det som dekkes av samtykket, uten rettslig grunnlag.

 

4 Hvilke personopplysninger behandler vi?

Kort om hva vi lagrer.

Opplysninger du selv oppgir (disse dataene er koblet til deg som bruker):

  • Når du melder deg på kurs (navn, e-post, telefon, fakturaadresse etc.).
  • Når du kontakter oss på e-post, kontaktskjema, telefon eller med spørsmål om kurs.
  • Når du fyller ut evalueringsskjema etter gjennomført kurs.
  • Når du oppretter en personlig profil på endoskopiskolen.no for å samle din kurshistorikk.

Opplysninger vi samler inn om din bruk av endoskopiskolen.no (dataene er ikke personlig identifiserbare):

  • Hvilken teknologi du bruker, om du bruker PC, nettbrett eller mobil, type nettleser, nettverksoperatør, skjermoppløsning og lignende.
  • Hva du gjør på nettsiden, hvilke sider du besøker, hvordan du navigerer og lignende.

Mer om hvilke personopplysninger vi behandler:

Endoskopiskolen behandler opplysninger som du selv oppgir, og opplysninger om din bruk av våre tjenester og produkter. Vi behandler ikke opplysninger fra tredjeparter.

Vi samler opplysninger når du besøker våre nettsider, og når du kontakter oss på e-post, melder deg på kurs hos oss, gir tilbakemeldinger gjennom kursevalueringsskjema, eller legger igjen informasjon på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi informasjon, men bruk av Endoskopiskolens produkter og tjenester forutsetter at du samtykker i at vi kan benytte opplysningene i samsvar med formålet.

Opplysninger som samles inn gjennom bruk av våre tjenester og produkter: Vi registrerer informasjon om hvilke tjenester og produkter du bruker, herunder hvilke kurs du melder deg på.

 

5 Hva bruker vi opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

  • Gi tilgang til våre produkter og tjenester, og levere disse i henhold til det som måtte være avtalt med deg.
  • Formidle relevant informasjon om produkter og tjenester du benytter.
  • Generere loggrapporter, statistikk og algoritmer relatert til bruken av våre produkter og tjenester, til formål å gjøre endringer og forbedringer i produktene og tjenestene.

6 Deling av personopplysninger med andre

Vi deler dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, i den grad det er nødvendig for å levere deg de produkter og tjenester du bruker hos oss. Vi vil ikke dele, selge eller formidle personopplysninger på annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre du har gitt ditt uttrykkelige samtykke.

Vi deler personopplysninger med våre samarbeidspartnere for levering og oppfølging av de produkter og tjenester du bruker hos oss, inkludert utsendelse av informasjon som er relevant for de produkter og tjenester du benytter hos oss. Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg, kunne utleveres til offentlige myndigheter.

 

7 Sikkerhet ved behandlingen

Endoskopiskolen har tiltak og rutiner for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine, og for å sikre at behandling av opplysningene skjer i henhold til gjeldende personvernregelverk.

Det er kun ansatte med tjenstlig behov som har tilgang til personopplysningene. Tilgang kan gis til de formål som er beskrevet under pkt. 5 over.

Dersom det forekommer brudd på personopplysningssikkerheten, og det er sannsynlig at bruddet medfører høy risiko for dine rettigheter eller friheter, skal Datatilsynet varsles innen 72 timer. Vi vil også underrette deg om bruddet uten ugrunnet opphold.

 

8 Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg. Det er viktig at opplysningene vi har om deg er korrekte og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss, slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger om deg skal slettes. Dersom du har gitt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke dette helt eller delvis tilbake. Personopplysningene vi har registrert om deg, vil da bli slettet helt eller delvis innen 1 uke fra vi mottar melding om sletting fra deg. Videre har du rett til å motsette deg behandling av opplysningene, og rett til å få utlevert eller overført personopplysningene i et maskinlesbart format (dataportabilitet).

Hvis du ønsker informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg, eller ønsker å gjøre gjeldende øvrige rettigheter, kan du kontakte oss, se kontaktinformasjon i pkt. 12 nedenfor.

Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysninger. Nærmere informasjon finner du her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

 

9 Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter. Dersom du har deltatt på kurs hos oss, samtykker du også til at vi kan lagre opplysninger om navn, e-postadresse og postadresse i inntil 15 år. Begrunnelsen for oppbevaringslengden, er at deltakerne vil kunne få kopi av kursbevis og annen dokumentasjon i ettertid. Dersom du allikevel ikke ønsker at vi oppbevarer opplysningene etter at du har deltatt på kurs hos oss, kan du gi oss beskjed om dette. Vi vil da slette dine personopplysninger inkl. kurshistorikk.

Etter at dine personopplysninger er slettet, vil det ikke være mulig å gjenfinne informasjonen. Informasjon om din bruk av våre produkter og tjenester, så som brukerdata innhentet for statistiske formål, vil bli beholdt hos oss, men vil ikke lenger kunne knyttes til deg som person.

 

10 Informasjonskaplser (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å loggføre bruken av våre nettsider. Formålet med dette er å utarbeide statistikk. og skape grunnlag for å forbedre nettsidene. Du kan velge bort bruk av cookies ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil kunne medføre at du ikke får tilgang til våre produkter og tjenester. Du finner mer informasjon om bruk av cookies her.

 

11 Endringer

Denne personvernerklæringen er i samsvar med Folkehelseinsitituttets til enhver tid gjeldende rutine. Den er en del av internkontrollen for personvern og informasjonssikkerhet. Dersom det skjer endringer vil personvernerklæringen bli oppdatert.

 

12 Kontaktinformasjon

Kreftregisteret, Folkehelseinsitituttet
V/ Endoskopiskolen
Ullernchausseen 64
0379 Oslo

 

Ansvarlig for nettsidene: Leder av Endoskopiskolen
E-post: endoskopiskolen@kreftregisteret.no
Tlf: 22 45 13 00